اقتصاد زیستی

ما در عصر تقاضای بی سابقه منابع جهانی زندگی میکنیم. برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصاد جهانی و از بین بردن وابستگی به منابع فسیلی و افزایش بهره وری، نیاز به استراتژی های بلند مدت داریم.

بیشتر بخوانید